Prawo

Ogólne warunki sprzedaży i napraw w Aktyn Serwis
 • Klient dokonujący zakupu otrzymuje sprzęt nowy, objęty gwarancją na warunkach określonych przez producenta, patrz warunki gwarancji
 • Klient zlecający naprawę oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem serwisu. Usługi w ramach napraw pogwarancyjnych są odpłatne.
 • Klient dokonuje płatności za zakup/po wykonaniu usługi: gotówką lub kartą. Płatności przelewowe mogą być stosowane wobec stałych klientów w terminie i na rachunek wskazany na fakturze VAT. Wszelkie zastrzeżenia do faktury powinny być zgłoszone niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

Warunki gwarancji i procedury napraw gwarancyjnych

  Warunki gwarancji i procedury napraw sprzedawanych przez nas urządzeń znajdują się na stronach producentów.

 • Brother www.brother.pl brother.pl/support/warranty-page/bpl-service
 • Canon www.canon.pl canon.pl/support/consumer_products/repair.aspx#tab-content2
 • HP www.hp.com h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04959808.pdf
 • Ricoh www.ricoh.pl ricoh.pl/support/support-services/

Regulamin serwisu. Naprawy pogwarancyjne.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 1. Serwis działa w oparciu o niniejszy regulamin.
 2. Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin.
 3. Przyjęcie sprzętu komputerowego do Serwisu odbywa się w Punkcie Serwisowym AKTYN SERWIS 26–600 Radom ul. Witolda 6/8 lok. 13
 4. Sprzęt dostarczany do Serwisu musi być kompletny. Na żądanie klienta SERWIS może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku, kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ocenie mającej na celu dokładne ustalenie usterki. Koszt badania jest uzależniony od rodzaju sprzętu, ale jego wartość nie przekracza 30,00 zł netto.
 6. Koszt badania jest odliczany od kwoty należnej za wykonanie usługi w przypadku wykonania naprawy.
 7. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją Klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną.
 8. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakiekolwiek inne urządzenie lub część sprzętu czy oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do Serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.
 9. Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia do Serwisu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), termin naprawy ulega przedłużeniu po uzgodnieniu z klientem.
 10. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest REWERS. Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu REWERSU oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.), jeżeli Klient nie zamówi usługi archiwizacji danych. Oprogramowanie znajdujące się na dysku (dyskach, nośnikach, itp.) Klienta stanowi wyłączną własność Klienta.
 12. Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy Serwis nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.
 13. Sprzęt komputerowy nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy przepada na rzecz Serwisu, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Klienta.
 14. Jeżeli na dokumencie gwarancyjnym nie ustalono inaczej, na wykonane usługi Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji.

Warunki korzystania z serwisu internetowego

Niniejsze „Warunki korzystania z serwisu internetowego” (zwane dalej Warunkami) wraz z zasadami naszej „Polityki Prywatności”>> stanowią zasady właściwe dla korzystania z serwisu internetowego składającego się ze strony głównej wraz z podstronami w domenie aktynserwis.pl (dalej Serwis). Właścicielem Serwisu jest firma „Aktyn Serwis” Krzysztof Kiraga z siedzibą w Polsce. Niniejszy Serwis może być wykorzystywany jedynie do celów informacyjnych. Przed przeglądaniem i pobieraniem materiałów z Serwisu należy zapoznać się z treścią Warunków oraz z treścią Polityki Prywatności. Korzystanie z Serwisu jest równoważne z akceptacją Warunków i Polityki prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Warunkami i Polityką prywatności, nie jest upoważniony do korzystania z tego Serwisu.

 1. Korzystanie z materiałów
  „Aktyn Serwis” zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące dokumentów, zdjęć, filmów, znaków, logo oraz innych materiałów, udostępnianych bezpośrednio na Stronie. „Aktyn Serwis” zastrzega też sobie prawo do modyfikowania bądź też usuwania treści bez uprzedniego zawiadomienia. Zabrania się reprodukcji, modyfikowania, prezentowania, przedstawiania, publicznej transmisji bądź też w inny sposób tworzenia produktów pochodnych na podstawie jakichkolwiek informacji z Serwisu, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony właściciela. Dozwolone jest rozpowszechnianie treści Serwisu jedynie poprzez udostępnienie linku do strony głównej http://www.aktynserwis.pl
 2. Zrzeczenie się odpowiedzialności
  „Aktyn Serwis” dokłada wszelkich starań, aby w Serwisie zamieszczać dokładne oraz aktualne treści, jednak nie udziela żadnego rodzaju gwarancji, co do dokładności lub aktualności tych treści. „Aktyn Serwis” nie przyjmuje też żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek błędów niniejszego Serwisu, włączając w to zagrożenia z tytułu „szkodliwego oprogramowania”. W żadnym przypadku „Aktyn Serwis” nie odpowiada za jakiekolwiek straty materialne lub moralne, które będą wynikiem korzystania przez Państwa z niniejszego Serwisu lub z serwisów powiązanych odnośnikami z niniejszym Serwisem lub niemożnością skorzystania z Serwisu. Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności „Aktyn Serwis” za naruszenie jakichkolwiek obowiązujących wymogów określonych stosownymi przepisami prawa.
 3. Odnośniki do innych stron
  Wszelkie strony internetowe obsługiwane przez strony trzecie, które są powiązane z niniejszym Serwisem za pomocą odnośników nie podlegają kontroli „Aktyn Serwis” i nie możemy ponosić odpowiedzialności za treści i zasady obowiązujące na tych stronach. Tego rodzaju odnośniki zamieszczane są jedynie dla Państwa wygody a korzystanie z nich jest obligatoryjne. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 4. Ochrona danych osobowych
  „Aktyn Serwis” szanuje Państwa prywatność. Wszelkie informacje dotyczące zagadnienia prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności>>, która wraz z niniejszymi Warunkami stanowi zasady właściwe dla korzystania z Serwisu. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się również z naszą Polityką prywatności.
 5. Znaki handlowe
  Nazwa „Aktyn Serwis” oraz logo stanowią znaki handlowe firmy „Aktyn Serwis”. Wszelkie nazwy handlowe, logo oraz nazwy produktów innych firm pojawiające się na niniejszej Stronie internetowej stanowią własność odpowiednich firm.
 6. Prawo właściwe
  W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zalecamy komunikację z „Aktyn Serwis” przez zakładkę „Kontakt” naszego Serwisu. Prawem właściwym dla niniejszych warunków oraz wszelkich spraw wynikających w związku z niniejszymi Warunkami jest prawo polskie.
 7. Polityka prywatności Serwisu aktynserwis.pl
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z treści zawartych na stronach internetowych w domenie aktynserwis.pl, zwanych dalej Serwisem.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest „Aktyn Serwis” Krzysztof Kiraga z siedzibą w Radomiu, ul Witolda 6/8 paw. 13; NIP: 7961436400; REGON: 142050953.
   „Aktyn Serwis” przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis.
  3. Nasz Serwis może pozyskiwać informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
   2. Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies;
   3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  4. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.
   1. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu aktynserwis.pl ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce Plików Cookies, patrz pkt. V niniejszej Polityki Prywatności.
   2. Zebrane logi mogą być przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające nasz Serwis.
   3. Dane podane dobrowolnie w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
    1. Dane z formularza nie są udostępniane podmiotom trzecim;
    2. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów;
    3. Dane podane w formularzach mogą być ujawnione podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.
  5. Polityka Plików Cookies.
   1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych
   2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co  umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
   4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia także automatyczne blokowanie lub usunięcie plików cookies. Użytkownicy Serwisu samodzielnie mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja odpowiedniej przeglądarki internetowej.
   5. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
   6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszego Serwisu. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  6. Nasz Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu aktynserwis.pl
  7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu internetowego aktynserwis.pl.
  8. W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności zalecamy komunikację z „Aktyn Serwis” przez zakładkę Kontakt naszego Serwisu.

  Gospodarka odpadami
  Aktyn Serwis gospodaruje odpadami, takimi jak: uszkodzone urządzenia, części, wykorzystane tonery, tusze, itp. zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).
  1. Aktyn Serwis zapewnia Klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu, pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest w tej samej ilości oraz tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
  2. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu.
  3. Klient dostarcza zużyty sprzęt we własnym zakresie i na koszt własny.
  4. Pozostały sprzęt można oddać w Radomiu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  5. Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia (weryfikacja na podstawie dowodu osobistego). Odpady dostarczane są własnym transportem lub na koszt własny.
  6. Firmy oddają odpady odpłatnie i otrzymują dokument przekazania odpadu, który służy do okazania właściwym organom kontrolnym.
  7. Lokalizacja zbiórki odpadów: Radom ul. W. Witosa 96 Godziny otwarcia. Poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 18.00 Tel.: (48) 3847606 wew. 58